uCoz Community » uCoz Modules » Forum » Translation of forum body (translation script)
Translation of forum body
yoram
Posts: 12
Reputation: 1

Message # 16 | 9:02 PM
Can anyone direct me to a script to take and where to put it
Sunny
Posts: 9296
Reputation: 456

Message # 17 | 11:32 AM
yoram, what about reading this thread from the very beginning? http://forum.ucoz.com/forum/9-4835-21285-16-1234778636
I'm not active on the forum anymore. Please contact other forum staff.
yoram
Posts: 12
Reputation: 1

Message # 18 | 1:56 PM
I saw it,
I want to change to Hebrew What do I need to change?
Post edited by yoram - Monday, 2010-01-18, 5:47 PM
Kuusou_Utsukushii
Posts: 4
Reputation: 0

Message # 19 | 9:27 AM
Hi i use this script:
<script>
x = document.getElementsByTagName('td')
for(i=0;i<=x.length;i++){
if(x[i].className=='gTableTop') x[i].innerHTML=x[i].innerHTML.replace('Additional information','Dutch phrase')
}
</script>
but i want to change "Additionanl information" in "Допълнителна информация"(in bulgarian).I tried to put this script after $body$ in "General appearance of forum pages",but nothing happens.What is this necesery text(td) and what CSS class of the phrase is for "Additional information",is it gTabletop or gTopCornerRight.I don't understand.Xcus me for bad english.Thanks
Sunny
Posts: 9296
Reputation: 456

Message # 20 | 2:45 PM
Kuusou_Utsukushii, this script works fine, you do not need to change anything for "Additional information" except "Dutch phrase". Make sure you put into the right place and clicked Save.
I'm not active on the forum anymore. Please contact other forum staff.
Kuusou_Utsukushii
Posts: 4
Reputation: 0

Message # 21 | 4:30 PM
Hi again where can i put the script for this menu?
Attachments: 8026336.jpg(18.8 Kb)
Sunny
Posts: 9296
Reputation: 456

Message # 22 | 1:57 PM
Kuusou_Utsukushii, I am not sure it will work for this menu....
I'm not active on the forum anymore. Please contact other forum staff.
Kuusou_Utsukushii
Posts: 4
Reputation: 0

Message # 23 | 8:24 PM
Me again,sorry.... Thanks for the help....but i can't understand how to change "userrights"(on the picture) in Bulgarian.And also i can't find what CLASS it is.'Cuz when i push CTRL & U it appears the window with HTML Code,right?Then i found what class are these "rights"(userRights),but the problem is i'm not sure this "userRights" is the right class,cuz this html code is for page which is shown to ordinary user(i tryed option "View site as user).Then if i view the page as Admin the HTML code will be diferent.I mean rights of user and administrator are different,then maybe HTML codes are different too.
I can't explain,but I just want to know what class is these rights and can i change it to Bulgarian.And whre to put the script.
Thanks
Attachments: 8370790.jpg(6.3 Kb)
Zeky
Posts: 1
Reputation: 0

Message # 24 | 9:43 PM
Hello from Norway

I tryed the code

Code
<script>  
x = document.getElementsByTagName('td')  
for(i=0;i<=x.length;i++){  
if(x[i].className=='gTableTop') x[i].innerHTML=x[i].innerHTML.replace('Additional information','Dutch phrase')  
}  
</script>

But i dosent know how i change it to be Norewegian language please help

Dartz
Posts: 1931

Message # 25 | 11:17 PM
Quote
<script>
x = document.getElementsByTagName('td')
for(i=0;i<=x.length;i++){
if(x[i].className=='gTableTop') x[i].innerHTML=x[i].innerHTML.replace('Additional information','Dutch phrase')
}
</script>

Red - Change it


[... With uCoz since December 2 2007 ...]
Administrator
Posts: 9
Reputation: 0

Message # 26 | 6:03 PM
Thanks

Added (2010-05-31, 12:03 PM)
---------------------------------------------
Forum Aremnian Traslation by me

Code
$BODY$
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='gTableBody1') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All-time high attendance','Բոլոր ժամանակների ամենաշատ այցելությունը');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('reached on','`');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Total of','Թեմաներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads created','');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('which have','գրառումներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('replies','');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members registered','անդամ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Greetings to our new member','Ողջունենք նոր գրանցված անդամին');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('User','Օգտվող');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Rank','Վարկանիշ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Group','Խումբ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Messages','Գրառումներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Registration','Գրացվել է');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find.','Մուտքագրեք բառը որոնելու համար');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Enter username and select search options.','Մուտքագրեք մականունը և ընտրեք որոմնան ընտրանքները');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads without updates for more than','Threads without updates for more than');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('closed threads only','փակված թեմաները միայն');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All opened forums.....','Բոլոր բացված ֆորումները');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='threadsType') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky threads','Կարևոր թեմա');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum threads','Ֆորումի թեմաները');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='threadsDetails') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('This forum has','Այս ֆորումը՝');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads','թեմա(ներ)');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads displayed','երևացող թեմա(ներ)');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('found','առկա');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('on the page','էջում');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='forumOnlineBar') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','Այժմ դիոտւմ են՝');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='pagesInfo') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Page','Էջ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('of','-');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='fFastSearchTd') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search:','Որոնել.');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('keyword',բառ');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='gTableTop') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Additional information','Լրացուցիչ տեղեկություն');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search','Որոնել');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Members List','Անդամներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum rules','Կանոններ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New Posts','Նոր գրառումներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Նոր պատասխան');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='gTableSubTop') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Visitors','Այցելուներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members','անդամներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests','հյուրեր');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum statistics','Ֆորումի անձ ու դարձը');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum','Ֆորում');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads','Թեմաներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Replies','Պատասխաններ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Updates','Թարմացումներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Views','Դիտումներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread starter','Թեմա բացել է');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Թեմա');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Users found','Օգտվողա առկա է');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search what','Որոնել ի՞նչ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search where','Որոնել որտե՞ղ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search posts by member','Որոնել գրառումները ըստ անդամների');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Administrator options','Ադմինիստրատորրի ընտրանքներ');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Happy Birthday!','Ծնունդդ Շոնրհավոր!');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='legendTd') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Նոր գրառումներ կան');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Նոր գրառումներ չկան');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Թեժ թեմա՝ (Նոր գրառումներ կան)');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Թեժ թեմա՝ (Նոր գրառումներ չկան)');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Փակված թեմա (Նոր գրառումներ չկան)');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread','Թեմա');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread - Poll','Թեմա - Հարցում');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky thread','Կարևոր թեմա');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread','Թեժ թեմա');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread','Փակված թեմա');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("DIV");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='funcBlock') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Mark all messages as read','Նշել բոլոր գրառումները իբրև կարդացված');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='threadLastPostTd') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from','Ումից՝');  
}  
}  
</script>

Dartz
Posts: 1931

Message # 27 | 6:21 PM
Administrator, very nice job. smile
[... With uCoz since December 2 2007 ...]
Unique
Posts: 421
Reputation: 35

Message # 28 | 10:22 PM
Here is Serbian Translation:

Quote
$BODY$
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableBody1') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All-time high attendance','Danas prisutnih');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('reached on','zabeleženo:);
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Total of','Ukupno od');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads created','tema napravljeno');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('which have','ukupno ima');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('replies','odogovora');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members registered','ukupno članova');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Greetings to our new member','Pozdrav za novog člana');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('User','Član');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Rank','Rank');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Group','Grupa');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Messages','Ukupno poruka');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Registration','Registracija');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find.','Unesi ključnu reč ili pojam za pretragu');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Enter username and select search options.','Unesi korisničko ime i podesi opcije za pretragu');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads without updates for more than','Više temi bez ispravki');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('closed threads only','zaključane teme samo');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All opened forums.....','Sve otvorene forume');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsType') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky threads','Važne teme');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum threads','Obicne teme');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsDetails') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('This forum has','Forum sadrži');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads','teme');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads displayed','prikazano tema');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('found','pronađeno');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('on the page','na strani');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumOnlineBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','Ovaj forum je pogledan od strane :');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='pagesInfo') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Page','Strana');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('of','od');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fFastSearchTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search:','Traži:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('keyword','ključna reč');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Additional information','Dodatne informacije');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search','Pretraži');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Members List','Članovi');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum rules','Pravila foruma');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New Posts','Nove poruke');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Odgovori');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableSubTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Visitors','Posetioci');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members','članova');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests','gost');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum statistics','Statistika foruma');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum','Forum');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads','Tema');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Replies','Odgovora');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Updates','Ispravke');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Views','Pregleda');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread starter','Napisao');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Tema');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Users found','Pronađeno članova');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search what','Trazi sta?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search where','Trazi gde?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search posts by member','Pretraži postove kao član');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Administrator options','Administratorske opcije');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Happy Birthday!','Srećan rođendan!');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='legendTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Normalna tema (Ima novih poruka)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Normalna tema (Nema novih poruka)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Popularna tema (Ima novih poruka)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Popularna tema (Nema novih poruka)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Zakljucana tema (Nema novih poruka)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread','Normalna tema');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread - Poll','Anketa');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky thread','Vazna tema');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread','Popularna tema');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread','Zaključana tema');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("DIV");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='funcBlock') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Mark all messages as read','Oznaci sve poruke kao pročitane');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadLastPostTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from','Poruka od');
}
}
</script>

Administrator
Posts: 9
Reputation: 0

Message # 29 | 7:30 PM
Quote (Dartz)
Administrator, very nice job.
Thank you!!! You Armenian?

---------------------------------------------
but how translate its???????

__________

___________

PLEASE REPLY!!! Please write tested examples!!!

Attachments: 7997959.jpg(76.4 Kb) · 9173704.jpg(159.5 Kb) · 7163426.jpg(60.2 Kb)

Post edited by Administrator - Tuesday, 2010-06-08, 7:53 AM
Jan
Posts: 301
Reputation: 19

Message # 30 | 2:49 PM
here is Estonian translation:
Code
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='gTableBody1') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All-time high attendance','Rekord külastamisi');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('reached on','püstitati');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Total of','kokku on');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads created','pealist koostatud');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('which have','millel on');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('replies','vastust');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members registered','liiget on registreerunud');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Greetings to our new member','Tere tulemast meie värskeimale liikmele');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('User','kasutaja');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Rank','aktiivsusaste');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Group','grupp');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Messages','sõnumeid kokku');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Registration','registreerumine');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find.','otsitav märksõna või fraas');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Enter username and select search options.','sisesta kasutajanimi ja vali otsingu seaded');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads without updates for more than','pealised ilma uuendusteta rohkem kui');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('closed threads only','ainult suletud pealised');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All opened forums.....','kõik avatud foorumid');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='threadsType') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky threads','kleepuvad pealised');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum threads','foorumi pealised');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='threadsDetails') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('This forum has','sellel foorumil on');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads','pealist');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads displayed','pealiseid kuvatud');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('found','leitud');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('on the page','lehelt');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='forumOnlineBar') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','foorumit vaatavad :');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='pagesInfo') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Page','lehekülg');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('of','kokku');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='fFastSearchTd') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search:','otsing:');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('keyword','otsingusõna');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='gTableTop') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Additional information','Üldine info');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search','Otsi');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Members List','Liikmete nimekiri');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum rules','foorumi reeglid');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New Posts','uus postitus');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Uus vastus');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='gTableSubTop') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Visitors','Vaatajaid');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members','Liikmeid');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests','Külalisi');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum statistics','Foorumi statistika');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum','Foorum');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads','Pealis');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Replies','Vastused');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Updates','Uuendus');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Views','Vaadatud');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread starter','Alustas');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','pealis');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Users found','Kasutajaid leitud');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search what','otsi mida?');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search where','Oti kust?');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search posts by member','otsi postitusi kindlalt kasutajalt');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Administrator options','Administraatori valikud');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Happy Birthday!','palju õnne!');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='legendTd') {  
  e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Tavaline pealis(On uus/uued sõnum(id))');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Tavaline pealis (puudub sõnum(id))');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Kuum pealis (On uus/uued sõnum(id))');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Kuum pealis (puudub sõnum(id))');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Suletud pealis (puudub sõnum(id))');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread','Tavaline pealis');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread - Poll','Pealis - Küsimus');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky thread','Kleepuv pealis');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread','Kuum pealis');  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread','Suletud pealis');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("DIV");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='funcBlock') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Mark all messages as read','Märgi kõik sõmumid loetuks');  
}  
}  
</script>  
<script>  
e=document.getElementsByTagName("TD");  
for(i=0;i<e.length;i++) {  
if(e[i].className=='threadLastPostTd') {  
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from','Sõnum kasutajalt');  
}  
}  
</script>

uCoz Community » uCoz Modules » Forum » Translation of forum body (translation script)
Search: