Message # 1 | 4:42 PM
có ai biết cách bakup toàn bộ trang web.ucoz bằng giao thức ftp không? chỉ dùm, tui dùng phần mềm filezilla nhưng báo lỗi không kết nối sever.