Message # 1 | 7:51 AM
Chào các anh chị quản lý:
Em là người Việt Nam và tôi muốn chuyển toàn bộ ngôn ngữ của trang web sang Tiếng Việt có được không? và phải thực hiên như thế nào.
( ví dụ như các trích dẫn trên trang web hoặc các tựa đề của trang web ==>

[ ADDITIONAL INFORMATION
Visitors: 1 (members - 1, guests - 0)
All-time high attendance 2 reached on Thứ hai, 20:53:43, 2014-12-22.
8xpro
Forum statistics
Total of 1 threads created, which have 0 replies.
4 members registered. Greetings to our new member xmen8x1.

You can post new threads
You can create new polls
You can attach files
You can post replies ]

<== đó là một số từ ví dụ )

Em đã vào mục thay thế các cụm từ mặc định rồi nhưng hầu như chỉ được một số từ thay thế được, còn lại rất nhiều từ không thể thay thế, giống như ví dụ trên.

Rất mong muốn được sự hổ trợ của các anh chị.

Website: 8xpro.ucoz.net
Attachments: 2619242.jpg (48.2 Kb)