Message # 1 | 7:24 AM
English: I have all the materials of a test site through google chrome elements of design I'd like the web site I have seen on my website how to do so?

Vietnamese: Tôi có đầy đủ các tư liệu của một trang web thông qua kiểm tra phần tử của google chrome tôi muốn thiết kế web giống như web tôi đã xem vào web của mình vậy phải làm như thế nào?